1. Organizatorem quizu „Czy znasz Jana Pawła II” jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, z siedzibą ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki, NIP 1251501220, REGON 14150169000022, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309499
  2. Na nagrody organizator quizu przeznacza 2000 egzemplarzy książki „Ojciec Święty widziany z bliska” autorstwa Gianfranco Grieco, wydanej przez Wydawnictwo Velar.
  3. W Quizie może wziąć udział każda osoba. Aby otrzymać nagrodę trzeba potwierdzić swoją pełnoletność
  4. Nagroda przysługuje każdej osobie, która odpowie na wszystkie pytanie niezależnie od ilości poprawnych odpowiedzi
  5. Warunkiem otrzymania nagrody, oprócz wypełnienia quizu, jest:

– podanie swojego adresu mailowego

– podanie swoich danych do wysyłki: imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji od Organizatora quizu o jego działalności statutowej mailowo i listownie. Tę zgodę można wycofać w każdej chwili poprzez kontakt z Organizatorem:

– Listownie na adres Organizatora

– Mailowo na adres: kancelaria@salvatti.pl

– Telefonicznie: +48532248352

Administratorem danych osobowych jest organizator quizu – Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, dane jak w par. 1.

  1. Nagrody zostaną przesłane listownie Pocztą Polską
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, jeśli podano błędny lub niepełny adres oraz w wyniku zaniedbań Poczty Polskiej.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wysłania nagrody, jeśli jest przekonany że

– adres jest błędny lub niepełny

– nagroda trafia to osoby, która już tę nagrodę otrzymała

– wyczerpania się puli nagród

O odmowie wysłania nagrody organizator poinformuje uczestnika quizu mailowo na adres podany przy wypełnianiu quizu.

  1. Quiz trwa do wyczerpania puli nagród.