Cele statutowe

STATUT

 

z dnia 16 maja 2008 r.,

 

(z późniejszymi zmianami z: 17 marca 2009 r., 30 maja 2011r., 30 stycznia 2013 r.; tekst jednolity z 30 stycznia 2013 r., z późń. zm z dnia 28 czerwca 2016 r., 9 marca 2021r.)

 

tekst jednolity z dnia 9 marca 2021 r.

 

PALLOTYŃSKIEJ FUNDACJI MISYJNEJ
SALVATTI.PL

 

Tytuł I. Postanowienia Ogólne

 

Oddział 1. Nazwa i siedziba

 

Art.1.§1. „Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni), zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 16 maja 2008 za Repertorium A nr 1044/2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2. Fundacja może używać również nazwy skróconej „FUNDACJA SALVATTI.PL”.

 

Art.2. Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego Rejestru.

 

Art.3 Siedzibą Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, miasto Ząbki.

 

Oddział II. Teren prowadzenia działalności

 

Art.4.§1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja prowadzi również działalność na tere¬nie innych państw.

 

Odział III. Nadzór, działalność fundatora

Art.5.§1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele i okres działalności – sprawuje odpowiedni minister kierujący określonym działem administracji rządowej odpowiedzialny za: sprawy wyznań religijnych, organizacji pożytku publicznego; o zakresie kompetencji rozstrzyga właściwa ustawa.
§2. Fundator Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni) aktywnie uczestniczy w działalności Fundacji poprzez:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji niezależnie od nadzoru państwowego, (zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 1989 Nr 29, poz.154 ze zm.). Osobą sprawującą funkcję organu osoby prawnej – Fundatora, uprawnioną do jej reprezentowania jest Przełożony Prowincjonalny (Prowincjał).
2) powoływanie i odwoływanie członków do organów Fundacji;
3) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka organu Fundacji;
4) dokonywanie zmian statutu; późniejsze prawo wewnętrzne – zmiana statutu, uchyla wcześniejszy lub go zmienia, jeśli wyraźnie to postanawia albo jest jej wprost przeciwny, albo porządkuje w całości przedmiot z dawnego statutu.
5) dokonywanie zmian celów Fundacji.§3. Fundator działa poprzez:
1) dekrety ogólne, zawierające ogólne przepisy, są ustawami wewnętrznymi we właściwym znaczeniu – Statut – Dekret o nadaniu statutu, Dekret o zmianie statutu, Dekret wprowadzający statut lub zmianę statutu.
2) dekrety poszczególne, przez które należy rozumieć akt administracyjny, w którym zgodnie z przepisami prawa zostaje podjęta decyzja w poszczególnym przypadku albo ma miejsce powierzenie, które ze swej natury nie suponuje wniesienia przez kogoś prośby.

 

Art.6. (uchylono, odpowiada mu art. 28b)

 

Tytuł II. Cele zasady, formy i zakres działalności Fundacji

 

Oddział I. Cele ogólne

 

Art.6a.§1. Fundacja została ustanowiona dla realizacji na terenie Rzeczpospolitej następujących celów ogólnych społecznie użytecznych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata, wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, opieka nad zabytkami.
§ 2. Fundacja podejmuje działania mające na cele wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich społeczeństw, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, promocji praw człowieka oraz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wspieranie misji prowadzonych przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, w szczególności przez sprawowanie opieki nad polskimi misjonarzami.

 

Oddział II. Cele szczegółowe i zadnia

 

Art.7. Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe będące operacjonalizacją celów ogólnych:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjona¬rze;
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących pracy misjonarzy i ich działalności na rzecz rozwoju lokalnych społeczności;
11) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
13) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach, gdzie pracują misjonarze;
18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1, pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
21) wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego;
22) wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań medycznych;
23) gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i działalności na rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej Fundacji.
24) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
25) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
27) turystyki i krajoznawstwa;
28) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
29) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

 

Art.8.§1. Działalność wymienioną w art. 7 Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej.
§2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
1) działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom: 88.99.Z – pozostała pomoc bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
2) działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej: 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
3) świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu: 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4) świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów ewangelizacyjnych prowadzących przez misjonarzy i wolontariuszy: 82.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
5) organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, przeznaczonych na realizację celów Fundacji: 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
6) wydawanie publikacji takich jak książki, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie: 58.11.Z – wydawanie książek
7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając internet oraz wydawanie programów radiowych i telewizyjnych: 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
8) wydawanie, włączając udostępnienie w trybie on-line pozostałych wyrobów drukowanych; wydawanie(udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line: 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform: 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
10) produkcja nagrań wideo, programów dokumentalnych i reklam telewizyjnych: 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
11) projekcje filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach: 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
12) transmisja radiofoniczna przez Internet (internetowe stacje radiowe): 60.10.Z – nadawanie programów radiofonicznych
13) działanie witryn internetowych i pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe: 63.12.Z – działalność portali internetowych
14) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych o tematyce zgodnych z celami Fundacji: 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
15) organizowanie imprez turystycznych, z kompleksowym programem impreZ – uwzględniając transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, związanych z działalnością misyjną Kościoła i celami Fundacji: 72.12.Z – działalność organizatorów turystyki
16) prowadzenie edukacji, kursów komputerowych, nauki religii, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozostałych pozaszkolnych form nauki związanych z pracą ewangelizacyjną i społeczną jak również przygotowaniem do misji: 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
17) organizowanie programów wymiany studenckiej, w szczególność służącej rozwojowi wolontariatu: 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
18) pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju: 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
19) opieka dzienna nad dziećmi w tym pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne 88.91.Z – w szczególności pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem przez zatrudnianie opiekunów dziennych.

 

Art.9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których statutowe cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

Tytuł III. Majątek i zasady gospodarki finansowej Fundacji

 

 

Art.10. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) z czego 1000 PLN (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości jak również inne prawa rzeczowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

Art.11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

Art.12. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) publicznych zbiórek,
3) subwencji osób prawnych,
4) dotacji oraz grantów
5) odsetek bankowych,
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych praw rzeczowych.
7) dochodów z działalności gospodarczej

Art. 12a. Fundacja może zaciągać kredyty i pożyczki. Zarząd zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności co do rozeznania okoliczności, zdolności kredytowej czy pożyczkowej Fundacji, warunków na jakich ma być zawarta umowa, wyboru najlepszej oferty.

 

Art.13. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:
1) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach: 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach: 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 48.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
3) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami: 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet; 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
4) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania: 58.11.Z – wydawanie książek, 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
5) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania: 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
6) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi: 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ; 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
7) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych: 63.12.Z – działalność portali internetowych;
8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji: 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana;
9) reklama, badanie rynku i opinii publicznej; 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
10) pozostałe działalności profesjonalne, naukowe i techniczne: 74.20.Z – działalność fotograficzna; 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;
11) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki: 79.11.A – działalność agentów turystycznych; 79.11.B – działalność pośredników turystycznych; 79.11.Z – działalność organizatorów turystyki;
12) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą: 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
13) pozaszkolne formy edukacji: 85.59.A – nauka języków obcych; 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
14) działalność związana ze sportem: 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna;
15) przetwórstwo kawy i herbaty 10.83.Z;
16) produkcja przypraw 10.84.Z;
17) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowane 10.89 Z;
18) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 46.37.Z;
19) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z;
20) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A;
21) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B;
22) pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z;
23) przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z;
24) zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób 55.90.Z;
25) opieka dzienna nad dziećmi w tym pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne 88.91.Z;
26) działalność organizatorów turystyki – organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych 79.12.Z;
27) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy 77.11.Z;
28) wynajem samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą 49.32.Z;
29) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z; działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z

 

Art.14. (uchylony, odpowiada mu art. 19a)

 

Art.15.§1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na których gromadzone są środki pieniężne prze¬znaczone w całości na realizację konkretnego projektu. Decyzję o utworzeniu funduszu ce¬lowego podejmuje Zarząd Fundacji.

 

Art.16.§1. Gospodarka finansowa i działalność Fundacji podlega kontroli Rady Fundacji i nadzorowi ze strony Fundatora.
§2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§3. Okresem sprawozdawczym jest to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych
§4. Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrachunkowy i przesyła go Radzie Fundacji.
§5. Zarząd sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok obrachunkowy i przesyła go Radzie Fundacji
§6. Rada Fundacji przyjmuje lub odrzuca w drodze odrębnych uchwał sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji w ciągu 90 dni od ich otrzymania.
§7. Rada Fundacji w drodze uchwały udziela lub nie udziela absolutorium Zarządowi nie później niż w ciągu 3 dni od przyjęcia ostatniego sprawozdania.
§8. Zarząd w ciągu 7 dni od otrzymania od Rady Fundacji uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i uchwały o udzieleniu absolutorium, wraz z sprawozdaniami, przesyła je Fundatorowi.
§9. Zarząd jest odpowiedzialny za złożenie sprawozdania z działalności Fundacji jak i sprawozdania finansowego odpowiedniemu ministrowi i do właściwego Sądu.

 

Art.17. (uchylono, odpowiada mu art. 28c)

 

Art.18. (uchylono, odpowiada mu art. 28c)

 

Tytuł IV. Organy Fundacji

 

Art. 19. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

 

 

Oddział I. Kryteria stawiane członkom organów Fundacji

 

Art. 19a§1. Członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych „osobami bliskimi”, Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem własnym.
§2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz członków organu lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 19b.§1. Do podpisania umowy z członkiem zarządu Fundacji, w szczególności umowy o pracę uprawnione są osoby, które zgodnie ze statutem mają prawo jej reprezentowania.
§2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

Art. 19c. Żaden z członków organów Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, nie może, zarówno w okresie przed pełnieniem funkcji członka Zarządu lub Rady Fundacji jak i w jego trakcie, być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Oddział II. Rada Fundacji

 

Art.20.§1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji.
§2. W skład Rady wchodzi od trzech do pięciu członków, powołanych przez Fundatora.
§3. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni). W zakresie trybu terminów i formy wydawania dekretu o powołaniu na członka Rady art. 26 stosuje się odpowiednio.
§4. Członkowie Rady nie mogą:
1) być członkiem zarządu, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl;
2) (uchylony)
3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyżej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

Art. 21.§1. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
§2. Kadencja trwa do dnia przyjęcia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji i udzielenia Zarządowi absolutorium, za ostatni pełen okres sprawozdawczy pełnienia funkcji.
§3. Za pierwszy rok kadencji Rady uważa się rok w którym Zarząd złożył swoje pierwsze sprawozdanie finansowe i pierwsze sprawozdanie z działalności Fundacji. Kadencja Rady Fundacji i Zarządu Fundacji pokrywają się.
§4. Stwierdzenie upływu kadencji Rady Fundacji i wygaśnięcia mandatu członka rady Fundacji wymaga odrębnego dekretu, od dekretu tego typy wydanego w stosunku do Zarządu Fundacji.
§5. Przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 1, możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołanie w każdym czasie.

 

Art.22 Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy spośród członków Rady;
2) kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych;
3) kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
4) informowanie Fundatora o wynikach kontroli;
5) opiniowanie sprawozdania z działalności Fundacji,
6) opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji
7) przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdania z działalności Fundacji
8) przyjmowanie lub odrzucanie sprawozdania finansowego Fundacji
9) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi
10) zatwierdzanie lub odrzucanie projektu działalności Fundacji na rok następny;
11) zatwierdzanie lub odrzucanie projekt budżetu Fundacji na rok następny
12) wydawanie opinii o projekcie zmian Statutu Fundacji;
13) przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora oraz podejmowanie uchwał co do wpisu w Księdze Honorowych Donatorów;
14) opiniowanie wniosków Zarządu lub wnioskowanie do Zarządu o przyznaniu tytułów honorowych i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji;
15) wyrażanie zgody na zawieranie i rozwiązywanie umów pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundacji, z możliwością określanie warunków na jakich może być dokonana czynność prawna.

 

Art. 23. §1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
§2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicja¬tywy lub na wniosek dwóch członków Rady albo tylko przewodniczącego Rady. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.
§3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy członek Zarządu Fundacji.
§4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

 

Art.24.§1. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady aktualnie powołanych przez Fundatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

 

§2. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.

 

Oddział III. Zarząd Fundacji

 

Art.25. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z jej Statutem.

 

Art. 26.§1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. Fundator wskazuje przewodniczącego i jego zastępcę.
§2. Zarząd Fundacji, w tym przewodniczący i jego zastępca, powoływany jest przez Fundatora na okres trzech lat – kadencja wspólna.
§3.. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (księża Pallotyni).
§4. Fundator wydaje dekret o powołaniu Zarządu wymieniając w nim wszystkich jego członków, po uprzednim odebraniu od kandydatów oświadczeń o wyrażeniu zgody na podjęcie się zadań przypisanych dla tego stanu. Po otrzymaniu dekretu lub po jego ogłoszeniu, temu komu członkostwo zostało powierzone w ciągu 7 dni składa oświadczenie o przyjęciu dekretu, w sytuacji przeciwnej dekret należy uznać za nieistniejący, choćby sprzeciw złożył tylko jeden z nowo powołanych członków Zarządu.
§5. Początkiem trwania kadencji Zarządu jest dzień złożenia oświadczenia o przyjęciu dekretu, osobno, przez wszystkich powołanych członków.
§6. Kadencja zarządu trwa do dnia przyjęcia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji i udzieleniu Zarządowi absolutorium, za ostatni pełen okres sprawozdawczy pełnienia funkcji.
§7. Za pierwszy rok kadencji Zarządu uważa się rok w którym Zarząd złożył swoje pierwsze sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji.
§8. Fundator może powołać członka Zarządu, w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia.
§9. Dekret o odwołaniu z członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania jego kadencji uznaje się za prawomocny, gdy odwołany złoży oświadczenie o jego przyjęciu. W przeciwnym razie służy mu odwołanie do Fundatora w terminie 7 dni od doręczenia dekretu, gdy mógł się z jego treścią zapoznać, lub od ogłoszenia mu jego treści. Fundator w ciągu kolejnych 7 dni wydaje dekret o utrzymaniu w mocy dekretu poprzedniego lub wydaje nowy. Decyzja Fundatora kończy postępowanie związane z wydaniem dekretu. Dekret odwołujący członka Zarządu wymaga uzasadnienia przez podanie przyczyn odwołania.
§10. Fundator po stwierdzeniu prawomocności odwołania członka zarządu w trakcie trwania kadencji, wydaje Dekret o powołaniu nowego członka Zarządu, ustęp 5 stosuje się odpowiednio.
§11. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji.
§12. Mandat członków zarządu wygasa z dniem wydania przez Fundatora dekretu o stwierdzeniu upływ kadencji i o wygaszeniu mandatu członka Zarządu.
§13. Mandat członka zarządu powołanego w trakcie trwania danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.
§14. Niezależnie od treści statutu oraz czasu trwania kadencji mandat członka zarządu wygasa zawsze wskutek jego śmierci, odwołania, rezygnacji z funkcji w zarządzie, utraty pełnej zdolności do czynności prawnej lub skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publiczne lub skarbowe. Fundator wydaje dekret stwierdzający wygaśnięcie mandatu członka Zarządu z mocy samego Statutu.
§15. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, jak również zawierać z nią umowy cywilnoprawne, z zastrzeżeniem art. 191 i art. 22 pkt. 11.

 

Art.27.§1. Zarząd jest organem posiadającym ogólną kompetencję w zakresie prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania. Prawo prowadzenia spraw i kierowanie Fundacja nie może być odebrane Zarządowi i przekazane innym organom, mają one jedynie wpływ na te procesy.

§2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.

§3. Do zadań Zarządu Fundacji w szczególności należy:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) prowadzenie spraw Fundacji, zarząd jej majątkiem
3) sporządzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
4) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
5) przygotowanie projektu działalności Fundacji na rok następny,
6) przygotowanie projektu budżetu na rok następny,
7) przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji,
8) przekładanie Fundatorowi sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Fundacji wraz z uchwałami o ich przyjęciu i uchwałą o udzieleniu absolutorium Zarządowi podjętymi przez Radę Fundacji,
9) analiza wpływających do Fundacji projektów pod kątem ich zgodności z celami Fundacji,
10) zarząd majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,
11) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
12) podejmowanie decyzji o utworzeniu funduszy celowych dla projektów, o których mowa w art. 15 pkt. 2,
13) przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów oraz innych wyróżnień,
14) prowadzenie Księgi Honorowych Donatorów.

§4. Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który winien być zgodny ze Statutem.

 

 

Art. 28.§1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

§2. Decyzja której przedmiot nie skutkuje powstaniem zobowiązania o wartości większej niż 10 000 zł. może być podjęta bez zachowania formy uchwały przez przewodniczącego Zarządu albo jego zastępcę, wymaga się aby została stwierdzona pismem z zachowaniem formy Zarządzenia.

§3. Członkowie zarządu przy składaniu oświadczeń woli i podpisywaniu za Fundację, jeżeli zaciągane zobowiązanie przekracza wartość 10.000 zł, kierują się wskazaniami zawartymi w Planie finansowym, który jest przyjmowany przez Zarząd w drodze uchwały – w trybie zwyczajnym, lub uchwałą ad hoc w sytuacji nadzwyczajnej.

 

 

Art. 28a Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację upoważniony jest przewodniczący albo jego zastępca.

Tytuł V. Nadawanie tytułów honorowych

Art. 28b. Zarząd Fundacji, na wniosek Rady Fundacji, może przyznawać tytuły honorowe i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym za¬służonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Art. 28c. §1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny w wysokości co najmniej 5 000 zł., mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji, nadawany przez Radę Fundacji.
§2. Zarząd Fundacji prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donato¬rów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
§3. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.
§4. Rada Fundacji może odebrać tytuł Honorowego Donatora w razie gdyby działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji.

Tytuł VI. Zmiana statutu

Art. 29. §1. Uprawnionym do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
§2. Projekt zmian statutu przygotowuje Zarząd Fundacji.
§3. Zarząd przesyła Fundatorowi projekt statutu przyjęty przez Zarząd w formie uchwały a także w formie uchwały opinię Rady Fundacji w sprawie projektu zmian Statutu,
§4. Z wnioskiem o zmianę statutu lub celów Fundacji może wystąpić Rada Fundacji do Zarządu, załączając propozycję zmian. Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Zarząd, który w uchwalę o której mowa w ust. 3 zobowiązany jest uzasadnić nieuwzględnienie poszczególnych propozycji legislacyjnych Rady Fundacji.
§5. Fundator zatwierdza zmianę statutu przez wydanie Dekretu o zmianie statutu, dekret zawiera tekst przepisów stanowiących wprowadzane zmiany.
§6. Zmiana celów Fundacji jest równoważna ze zmianą statutu.
§7. Fundator nie jest związany opinią Rady Fundacji.

 

Art. 29a. §1. Ogłoszenie Statutu lub jego zmiany (nowelizacji) następuje przez powiadomienie przez Zarząd Fundacji wszystkich członków organów Fundacji o dokonaniu zmiany Statutu przez Fundatora i przez doręczenie im Dekretu o zmianie statutu.
§2. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna lub gdy statut był wielokrotnie uprzednio nowelizowany i posługiwanie się tekstem statutu może być utrudnione, Zarząd Fundacji ogłasza tekst jednolity statutu.
§3. Ogłoszenie tekstu jednolitego, w każdym przypadku, następuje w formie obwieszczenia Zarządu; tekst jednolity jest załącznikiem do obwieszczenia.
§4. Jeżeli Dekret Fundatora ma wyznaczać termin ogłoszenia tekstu jednolitego statutu, termin ten zamieszcza się w Dekrecie o zmianie statut, albo w Dekrecie wprowadzającym zmianę statutu.
§5. W przypadku wyznaczenia terminu ogłoszenia tekstu jednolitego, tekst ten sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wejścia w życie Dekretu o zmianie statutu, w którym został wyznaczony termin ogłoszenia tego tekstu.
§6. Jeżeli termin ogłoszenia tekstu jednolitego nie jest określony, tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tego tekstu.

Tytuł VII. Połączenie, likwidacja Fundacji

Art. 30. §1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach – na warunkach określo¬nych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
§2. W sprawie połączenia, o którym mowa w §1 uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust, 1, zawiera Zarząd.

 

Art. 31.§1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji.
§2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
§3. W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad art. 7 Statutu.