Cele statutowe

STATUT FUNDACJI

 

Postanowienia Ogólne

Art. 1

 1. „Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni), zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 16 maja 2008 za Repertorium A nr 1044/2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może używać również nazwy skróconej „FUNDACJA SALVATTI.PL”

Art. 2.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Rejestrze Fundacji prowadzonym przez uprawniony organ

Art. 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Ząbki

Art. 4

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja prowadzi również działalność na tere­nie innych państw.

Art. 5

 1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele – sprawuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych.
 2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowin­cji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni), jako Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 1989 Nr 29, poz.154 ze zm.). W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywa­ny przez Prowincjała.

Art. 6

Fundacja, na wniosek Rady Fundacji, może przyznawać tytuły honorowe i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym za­służonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Art. 7

Celem Fundacji jest realizowanie zadań w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjona­rze;
 10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących pracy misjonarzy i ich działalności na rzecz rozwoju lokalnych społeczności;
 11. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 13. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 15. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach, gdzie pracują misjonarze;
 18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 19. promocji i organizacji wolontariatu;
 20. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 21. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego;
 22. wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w dziedzinie nauki języków i odpowiednich badań medycznych;
 23. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i działalności na rzecz rozwoju, prowadzonych przez misjonarzy i samej Fundacji.

Art. 8

 1. Działalność w wymienionym w Art. 7 zakresie Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej.
 1. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
  1. Działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom:

88.99.Z – pozostała pomoc bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

  1. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej:

88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i  merytorycznej w realizacji projektów budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu:

94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektów ewangelizacyjnych prowadzących przez misjonarzy i wolontariuszy:

82.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, przeznaczonych na realizację celów Fundacji:

82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. wydawanie publikacji takich jak książki, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie:

58.11.Z – wydawanie książek

 1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając internet oraz wydawanie programów radiowych i telewizyjnych:

58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 1. wydawanie, włączając udostępnienie w trybie on-line pozostałych wyrobów drukowanych; wydawanie(udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line:

58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza

 1. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform:

58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 1. produkcja nagrań wideo, programów dokumentalnych i reklam telewizyjnych:

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 1. projekcje filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach:

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

 1. transmisja radiofoniczna przez internet (internetowe stacje radiowe):

60.10.Z – nadawanie programów radiofonicznych

 1. Działanie witryn internetowych i pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe:

63.12.Z – działalność portali internetowych

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych o tematyce zgodnych z celami Fundacji:

72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 1. organizowanie imprez turystycznych, z kompleksowym programem impreZ – uwzględniając transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, związanych z działalnością misyjną Kościoła i celami Fundacji:

72.12.Z – działalność organizatorów turystyki

 1. prowadzenie edukacji, kursów komputerowych, nauki religi, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozostałych pozaszkolnych form nauki związanych z pracą ewangelizacyjną i społeczną jak również przygotowaniem do misji:

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 1. organizowanie programów wymiany studenckiej, w szczególność służącej rozwojowi wolontariatu:

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację

 1. pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju:

88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Art. 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których statutowe cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

Majątek i zasady gospodarki finansowej Fundacji

 

Art. 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) z czego 1000 PLN (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości jak również inne prawa rzeczowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Art. 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. publicznych zbiórek,
 3. subwencji osób prawnych,
 4. dotacji oraz grantów
 5. odsetek bankowych,
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych praw rzeczowych.
 7. dochodów z działalności gospodarczej

Art. 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach:
  47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 3. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach:
  47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

48.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami:
  47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet
  47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 2. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania:
  58.11.Z – wydawanie książek
  58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  58.19.Z –  pozostała działalność wydawnicza
 3. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania:
  58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 4. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi:

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z –  działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

 1. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych:

63.12.Z – działalność portali internetowych

 1. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji:

63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana

 1. reklama, badanie rynku i opinii publicznej:

73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C –  pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 1. pozostałe działalności profesjonalne, naukowe i techniczne:

74.20.Z – działalność fotograficzna

74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami

 1. działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki:

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.11.B – działalność pośredników turystycznych

79.11.Z – działalność organizatorów turystyki

 1. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą:

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 1. pozaszkolne formy edukacji:

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 1. działalność związana ze sportem:

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna.

Art. 14

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązujący­mi przepisami prawa.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na których gromadzone są środki pieniężne prze­znaczone w całości na realizację konkretnego projektu. Decyzję o utworzeniu funduszu ce­lowego podejmuje Zarząd Fundacji.

Art. 16

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe winno zo­stać sporządzone do dnia 15 marca następnego roku przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Radę Fundacji w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Art. 17

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny w wysokości co najmniej 5 000 zł., mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji, nadawany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donato­rów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.

Art. 18

 1. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.
 2. Rada Fundacji może odebrać tytuł Honorowego Donatora w razie gdyby działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji.

 

Organy Fundacji

 

Art. 19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Art. 20

 1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzi od trzech do pięciu członków, powołanych przez Fundatora.
 3. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (Księża Pallotyni).
 4. członkowie Rady nie mogą:
  1. być członkiem zarządu, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl;
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyżej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Art. 21

 1. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
 2. Przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 1, możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołanie w każdym czasie.

Art. 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy spośród członków Rady;
 2. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów;
 3. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
 4. informowanie Fundatora o wynikach kontroli;
 5. opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji;
 6. zatwierdzenie projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny;
 7. przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności, w tym sprawoz­dania finansowego, przy zachowaniu zasad Art. 16., i udzielanie Zarządowi absolutorium;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji;
 9. przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora oraz podejmowanie uchwał co do wpisu w Księdze Honorowych Donatorów;
 10. przyznawanie wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji;
 11. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Fundacji.

Art. 23

 1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicja­tywy lub na wniosek dwóch członków Rady albo tylko przewodniczącego Rady. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy członek Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

Art. 24

 1. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady aktualnie powołanych przez Fundatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 2. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.

Art. 25

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z jej Statutem.

Art. 26

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego i zastępcy.
 2. Zarząd Fundacji, w tym przewodniczący i jego zastępca, powoływany jest przez Fundatora na okres trzech lat.
 3. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji formą dekretu wydanego przez Prowincjała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (księża Pallotyni).
 4. Żaden z członków Zarządu Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, nigdy nie był prawomocnie skazany z art.229 lub art. 230a Kodeksu Karnego.
 5. Fundator może powołać członka Zarządu, z zastosowaniem pkt 1, w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia.
 6. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, jak również zawierać z nią umowy cywilnoprawne.

Art. 27

 1. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  2. przygotowanie projektu działalności i budżetu na rok następny;
  3. przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności fundacji, z zachowaniem zasad zapisanych w art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o Fundacjach, w tym sprawozdania finansowego za każdy rok z zastosowaniem Art. 16;
  4. przedkładanie Fundatorowi w terminie do 15 maja sprawozdania za poprzedni rok o działalności Fundacji, zatwierdzonego przez Radę Fundacji;
  5. analiza wpływających do Fundacji projektów pod kątem ich zgodności z celami Fundacji,
  6. zarząd majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  8. podejmowanie decyzji o utworzeniu funduszy celowych dla projektów, o których mowa w art. 15 pkt. 2;
  9. przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów oraz innych wyróżnień;
  10. prowadzenie Księgi Honorowych Donatorów.
 1. Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który winien być zgod­ny ze Statutem.

Art. 28

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczący Zarządu.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje może podejmować przewodniczący Zarządu, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację upoważniony jest przewodni­czący lub jego zastępca.
 4. W kwestiach majątkowych przewodniczący i zastępca mogą zaciągać zobowiązania finansowe każdy osobno do sumy 10 000 zł.

 

Postanowienia końcowe

 

Art. 29

 1. Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub celów Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.

Art. 30

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach – na warunkach określo­nych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
 2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1. uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga za­twierdzenia przez Fundatora.
 3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust, 1, zawiera Zarząd.

Art. 31

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpa­nia środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji w sposób okre­ślony w ust. 2 i 3.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
 3. W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad art. 7 Statutu.

Warszawa, 30 stycznia 2013 r.