POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI „PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL”

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies informuje użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o metodach zbierania i przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z serwisów dostępnych pod adresami: www.salvatti.pl (zwanym dalej Serwisem). Polityka dotyczy również składania zamówień na elektroniczne usługi polegające na dostarczaniu newsletterów. Osoba korzystająca z Serwisu w jakikolwiek sposób uznawana jest za Użytkownika.

1.2. Naszym głównym celem jest zagwarantowanie Użytkownikom Serwisów ochrony ich danych osobowych oraz prywatności, co najmniej na poziomie spełniającym wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych. Te przepisy obejmują w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, znane jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki, numer KRS: 0000309499.

1.4. Z Fundacją można skontaktować się e-mailowo pod adresem salvatti@salvatti.pl lub telefonicznie pod numerem +48 532 248 352,
a także za pośrednictwem powołanego przez nią Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iod@salvatti.pl).

 1. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

2.1. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam Użytkownik podaje dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2.2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisów jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisach (np. przesłanie formularza z zapytaniem, subskrybcja newslettera, dokonywanie wpłat). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera, kontakt z Użytkownikami, obsługa zamówień złożonych w Serwisie dobroczynne24.pl, cele księgowe, cele statystyczne).

2.3. Fundacja w celu realizacji usług w Serwisach zbiera następujące dane:

2.3.1. imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
2.3.2. adres,
2.3.3. numer telefonu,
2.3.4. adres e-mail,

przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika.

2.4. Ponadto, system używany przez Fundację automatycznie rejestruje adres IP podczas korzystania z Serwisów, który jest zapisywany w dziennikach logowania. Adresy IP są zbierane wyłącznie do celów statystycznych i są traktowane jako anonimowe.

2.5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.

2.7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Fundacja zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
a w szczególności prawo do:

3.1.1. Uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania informacji, czy dane są przetwarzane przez Fundację, a jeśli tak, to w jaki sposób;
3.1.2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne;
3.1.3. usunięcia swoich danych osobowych;
3.1.4. przenoszenia swoich danych danych osobowych;
3.1.5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych;
3.1.7. cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody)
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, jeśli chodzi o przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3.1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. NEWSLETTER

4.1. Newsletter Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, które są powiązane ze sobą na podstawie umów o współpracy oraz umowy powierzenia danych. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail co najmniej raz na kwartał, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.salvatti.pl. oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach fundacji.

4.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 1. PLIKI COOKIES

5.1. Podczas odwiedzania naszych Serwisów na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym zapisywane są małe pliki tekstowe zwane cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • WŁASNE:
 1. a) Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na komputerze / urządzeniu mobilnym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). Zablokowanie cookies sesyjnych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych ich elementów.
 • PODMIOTÓW TRZECICH:
 1. a) Cookies statystyczne – używane są w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie
  w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisów. Są to pliki Google Inc (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Zablokowanie cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod ww. linkiem.

5.2. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym każdy Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera / urządzenia mobilnego poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. ZABEZPIECZENIE DANYCH

6.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

6.1.1. przetwarzane zgodnie z prawem;

6.1.2. zbierane w wyznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepodlegające dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami;

6.1.3. substancjalnie poprawne i odpowiednie do celów, dla których są przetwarzane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

6.2. Fundacja gwarantuje, że wszystkie dane osobowe zbierane w ramach Serwisów są używane do świadczenia usług Fundacji. Te informacje nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, chyba że:

6.2.1. po uzyskaniu wcześniejszej wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą,

lub

6.2.2. obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawnych.

6.3. Fundacja implementuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatne do poziomu ryzyka oraz kategorii danych objętych ochroną, przede wszystkim zabezpieczając dane przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, przetwarzaniem w sposób niezgodny z prawem oraz modyfikacją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4. Dane osobowe przesyłane z Serwisów na serwer są chronione szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja chroni dane osobowe Użytkowników, zapewniając wysoki poziom zabezpieczeń i stosując wewnętrzne procedury oraz zalecenia mające na celu niedopuszczenie do ich udostępnienia osobom nieupoważnionym.

6.5. W Serwisach znajdują się odnośniki do innych stron internetowych (np. PayU, PayPal, Facebook, YouTube, Pinterest). Te strony funkcjonują niezależnie od Serwisów i nie są pod żadnym nadzorem Fundacji. Posiadają one własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Korzystanie z Serwisów oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

7.2. Fundacja ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Polityki prywatności i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Polityki prywatności oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.

7.3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisów oraz za przerwy w dostępności Serwisów.

7.4. Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisów. Korzystanie z Serwisów jest bezpłatne.

7.5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fundację polityki
w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisów, mogą się kontaktować z Fundacją lub powołanym przez nią Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.